آلفاباکسبعضی از مردم...

بعضی از مردم اصرار دارند که خود را به دیگران بشناسانند و ثروت خود را به رخ آنها بکشند. اما این نوع آدمها در درون خود زجر می‌کشند زیرا شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است!  " مهم بودن " را فراموش کنید تا آرامش نصیب‌تان شود. هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می‌شوید ...
منبع این نوشته : منبع
دیگران